Кръгла маса, организирана от фондация „Стойна Кръстанова“ във връзка с изпълнението на проект “Заедно и равни: правата на търсещите убежище и закрила”, ще се състои на  30.05.2022 г., вторник, от 11:30 ч. в галерия „Димитър Георгиев“, гр. Пловдив, ул. „Съборна“ 23, Стария град.

По време на дискусията ще се обсъдят проблемите на украинските бежанци и ще се потърсят възможности за законов отговор за решаване на трудностите, които препятстват тяхната културна адаптация и социална интеграция  в българското общество.

Ще бъдат представени резултатите от проучване с методите на спешната антропология, чрез което се събра информация от средата на бежанците, включително на създадените от тях организации, на институциите, които работят с тях, на хората и фирмите, които им помагат да изградят живота си тук (работодатели, наемодатели, доброволци). Анализът на данните е основа за разбиране на ситуацията и за идентифициране на проблемите на уязвимата група. Заснети са и видеоказуси, които нагледно представят въпросите, важни за украинците, бягащи от войната.

Надяваме се, че срещата между представители на различни институции, с които си сътрудничим и провеждаме консултации по бежански въпроси (ВКБООН за България, Министерство на образованието и науката, Агенция по заетостта – Бюро по труда Пловдив, Регионална здравна инспекция, Пловдив, Областна администрация Пловдив, Община Пловдив, неправителствени организации, журналисти и общественици) ще даде възможност за обмен на добри практики и опит.

Изпълнението на проекта “Заедно и равни: правата на търсещите убежище и закрила” е по Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост. Финансовата подкрепа от 14 994 евро е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.activecitizensfund.bg). Проектът се провежда в партньорство със Сдружение „Непорасналите“ и Фондация Ukraine Support & Renovation.