За първи път в град Първомай ще се проведе „Празник на местни продукти, куртура и бит, автентични за региона на МИГ Първомай“.

Фестивалното събитие ще се състои на 7 септември 2023 г., от 17:00 ч. на площада пред местното читалище в града.

Базарът със стоки на местни производители ще представи традиционната първомайска лютеница, сирене и млечни продукти, хляб, вино, мед и пчелни продукти, плодове и зеленчуци, плодови сокове, месни и зеленчукови консерви, сосове и др.

На сцената своето изкуство ще покажат Мажоретен състав и фолклорен клуб „Българче“ при СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, детска фолклорна певческа група „Тракийче“ и фолклорен ансамбъл „Първомай“, при Образцово „Народно читалище Св. св. Кирил и Методий – 1894“ гр. Първомай“.

Събитието се организира в изпълнение на Договор №  BG06RDNP001-19.476-0012-C02 от 06.10.2022г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект  „Пилотен проект на МИГ Първомай 2016”, финансиран по Процедура № BG06RDNP001-19.476, Подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г.