zaedno

списание Палитра стил - PalitraStyle.com

Днес, 10 декември 2018 година се навършват 70 години от  приемането от страна на Общото събрание на ООН на Всеобщата декларацията за правата на човека, която обявява всички хора за равни по права и свободи по рождение.

Всеобщата декларацията за правата на човека се основава на морални ценности и принципи с общочовешко значение като достойнство, свобода, равенство, братство.

Човешките права са универсални, еднакви за всички хора, винаги и навсякъде по света. Те са неделими, тъй като никой не може да отнеме някое право, защото е по-маловажно. На всяко от човешките права съответства отговорност. Това е отговорността да се зачита правото на другите.

Всеобщата декларацията за правата на човека е преведена на 375 езика и диалекта, което я прави най-превежданият документ в света. Декларацията е първото значително постижение на световната организация в тази област и първото записване на световно ниво на права, чиито носители са всички човешки същества. Тя се състои от 30 члена, които са доразвити в последващи международни споразумения, регионални инструменти за защита на човешките права, национални конституции и закони. Заедно с Международният пакт за икономически, социални и културни права, както и с Международния пакт за гражданските и политическите права тя съставя Международната харта за правата на човека. На свой ред целите и принципите съдържащи се в Хартата са отразени в конституциите и националните законодателства на държавите-членки.