Проблем има и когато въпреки, че владеят професия, голяма част от украинските граждани не са взели своите документи и не могат да докажат образователна степен, съответно – професионална квалификация.
Най-разпространена практика е украинските граждани да се назначават на работни места, които не изискват диплома или квалификация. Експертите от Агенцията по заетостта (Бюро по труда, Пловдив) смятат, че ако има начин и ясни правила за признаване на знанията и уменията, то тогава те биха били полезни със своите знания умения, тъй като сега са необходими хора с висока квалификация и те биха могли да заемат тази ниша.
По-доброто използване на уменията и потенциала на бежанците и мигрантите помага за изграждане на по-приобщаващи пазари на труда и за просперитета и сближаването на европейското общество. Последните месеци показаха, че работниците и предприемачите мигранти разполагат с умения и таланти, за да допринасят активно за възстановяването на икономиката на Европа.

Изпълнението на проекта “Заедно и равни: правата на търсещите убежище и закрила” е по Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост. Финансовата подкрепа от 14 994 евро е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.activecitizensfund.bg). Проектът се провежда от фондация „Стойна Кръстанова“ в партньорство със Сдружение „Непорасналите“ и Фондация Ukraine Support & Renovation.