Владеенето на език е една от основните трудности за валидиране на диплома за регулирана професия (поне на този етап), но в зависимост от степента на завършено образование процедурите могат да бъдат и по-лесни.
За легализация на диплома може да се говорим не само при завършено висше образование (степен бакалавър, професионален бакалавър, магистър и доктор), но и за по-ниски степени – средно, основно, начално образование. Това е така, защото дадена диплома може да се ползва в чуждата страна и за кандидатстване за работа, но и за продължаване на образованието.
Валидиране на умения – проблем има и когато въпреки  че владеят професия, голяма част от украинските граждани не са взели своите документи и не могат да докажат образователна степен, съответно – професионална квалификация.
Ако има начин и ясни правила за признаване на знанията и уменията, то тогава те биха били полезни със своите знания умения, тъй като сега са необходими хора с висока квалификация и те биха могли да заемат тази ниша.
По отношение на намирането на работа държавата би могла също така да създаде възможности украински (и въобще чужди) граждани сами да регистрират фирми и да създават работни места за други украинци. Неправителствени организации замислят да предоставят образователни услуги по предприемачество на украинските граждани. Заедно с това следва да им се предостави по-широка информация и опит „стъпка по стъпка“ за юридическите изисквания, необходимите документи и процедурите за регистрация на ЕООД или ООД, както и правила за внасяне на отчети, заплащане на данъци и т.н.