Когато човек попадне в чужда езикова среда, това повлиява всички аспекти на негово нормално социално действие, които се отнасят до общуване с представители на приемащата общност. За украинските граждани, които пристигат в България след началото на войната през февруари 2022 г. тази комуникация обхваща различни държавни, общински институции, работодатели и неправителствени организации.
На този етап екипът не е срещнал единни механизми или алгоритъм за справянето с този проблем и всяка институция при желание и проявена инициатива взима свои решения и предприема стъпки да преодолее комуникативната бариера с потребителите от украински произход на съответните услуги. Важно е да има допълнителни възможности за усвояване и усъвършенстване на езика.

Изпълнението на проекта “Заедно и равни: правата на търсещите убежище и закрила” е по Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост. Финансовата подкрепа от 14 994 евро е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.activecitizensfund.bg). Проектът се провежда от фондация „Стойна Кръстанова“ в партньорство със Сдружение „Непорасналите“ и Фондация Ukraine Support & Renovation.