Палитра стил - PalitraStyle.com, Образователен център ЧЕРВЕНО

народните-будители

Преди 97 години, във време на духовен и културен недостиг в обществото, правителството на Александър Стамболийски предприема мерки за справяне с това.

 b1

Министърът на народното просвещение Стоян Омарчевски предлага въвеждането на нов празник – Празник на народните будители. В резултат Народно събрание приема Закон за допълнение на Закона за празниците и обявява 1 ноември – Денят на Св. Иван Рилски (по Юлиянския календар) за Ден на народните будители.

Мотивите

Мотивите, с които се въвежда новият празник звучат съвсем актуално и днес.

„Допреди войната образованието и възпитанието в нашите училища бе насочено към едно планомерно и системно развитие всред учащата се младеж на национални и отечествени добродетели, от една страна, и на граждански и културни, от друга. Любов и почит към старинно българското, благоговение пред дейците и строителите на нашето национално верую, старание и съревнование към доброто и хубавото, увлечение към идеалното – бяха мили, симпатични явления, които със своята същност трогваха и правеха живота приятен, съдържателен и високо осмислен.

Тия добродетели, насаждани в душите на поколения в продължение на цели десетилетия, бидоха разклатени от отрицателните резултати на войната, преди всичко в самото общество, а оттам – и отражението на отрицателните прояви всред учащата се младеж. Последната се увлече по всекидневното, забавителното и лекото в живота; волност, безгрижие и лекомислие обладаха душите им и лека-полека тя се отдалечи от ценното и същественото в живота и миналото.

А в полумрака на нашето минало се откриват големите фигури на редица велики българи, които с необикновеното увлечение и с една завидна самопожертвователност са служили на своя народ; които не са пожалили ни сила, ни младост, за да положат основите на нашия културен и политически живот. От Паисия насам до наши дни се редят светлите и лъчезарни образи на големи културно-обществени дейци, далечни и близки строители на съвременна България.“

Обществото ни тогава и сега

По онова време България изпитва последствията от Първата световна война, а днес изживяваме възхода на псевдокултурата, на кича, на безнравствеността, на посредствеността. Ще успеем ли да съхраним духовните си устои, ще можем ли да научим децата си на добродетелите – нашите морални ориентири в живота, ще съумеем ли да бъдем достойни наследници на великите българи, ще запазим ли искрицата на знанието, родолюбието, честта? Отговорите на тези въпроси стоят пред всеки един от нас. А ти какво направи в тази посока?

b1