Палитра стил - PalitraStyle.com, Проф. д-р Емилия Константинова

nepoznatiteЩе ви представим един млад учен и преподавател от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, който успя да превърне темата на своя завършен докторски труд в безспорен значим форум, привличайки не само етнически общности, преподаватели, учени от различни сфери на изкуството и културата, но и ги спечели като съмишленици на каузата за опознаване и разпространяване на междукултурното общуване между различните български етноси.

Гл.ас. д-р Зоя Микова няколко години изследва и развива темата "Традиционни практики и музика на етническите общности в град Пловдив". През 2015 г. успешно защитава темата на дисертационния си труд и решава, че може да продължи да организира, развива и популяризира на практика проекта за малко познатия, но разнообразен етнически фолклор в България.

Проектът „Културен семинар Непознатите“ АМТИИ - Пловдив стартира 2016 г. Целта на проекта е разширяване на познанията за етническите, етнографските, конфесионалните и културните общности в България и популяризиране на техните традиционни практики, култура и бит. В основния екип влизат доц. д-р Владимир Владимиров, гл. ас. д.р Иван Георгиев, ас. Таня Върбева, Мартин Петков – докторант, Борислава Амуджева – магистър по артмениджмънт. Постепенно организационното ядро се разширява и към него се включват проф. Милчо Василев, проф.  д-р Тони Шикерджиева, проф. д-р Любен Досев, проф. д-р Даниела Дженева, ас. Виктор Новак, преподаватели и служители от всички нива на Академията.

Още с първото си издание посветено на арменци, евреи, турци и ромите  семинарът привлича над 150 участници на възраст от 8 до 90 години от цялата страна, както и  различни партньорски организации, което дава ясна заявка не само за бъдещия успех, но и за високата степен на полезност в няколко насоки – образователна, социална и обществена. Традиционно проектът се реализира в три отделни модула: теоретичен, художественотворчески и фотоизложба. Към теоретичния се провежда кръгла маса с представители на общностите. След семинара фотоизложбата пътува на различни локации и се радва на все по-голям обществен интерес.

Издание 2018 г. е  посветено на общностите на каракачаните, армъните и торлаците, живеещи у нас. Значимостта на семинара е безспорен, тъй като в него взимат участие 19 докторанти, постдокторанти, преподаватели и учени от различни ВУЗ-ове от цялата страна - ВСУ „Черноризец Храбър“- гр. Варна, ЮЗУ „Неофит Рилски“- гр. Благоевград и Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН, Съюз на краеведите – гр. Монтана. Представен е и документален филм, реализиран в резултат от проведено теренно проучване за живота и бита на каракачаните от екип преподаватели от ПУ „П.Хилендарски“ в състав: доц. д-р Красимира  Кръстанова,  доц. д-р Меглена Златкова, гл. ас. д-р Мария Кисикова, гл. ас. д-р Елица Стоилова, реж. Екатерина Минкова.

Участници  в теоретичния модул  на НЕПОЗНАТИТЕ са:. доц. д-р Светла Ракшиева – БАН  - изследовател на армъните, доц- д-р Женя Пимпирева – изследва каракачани, Георги Куманов – РИМ - Велинград, Анюта Каменова-Борин(Монтана), проф. д.изк. Лозанка Пейчева (БАН/АМТИИ -  участва във  втория модул )д-р Петьо Кръстев (БАН/ЮЗУ - Благоевград), гл.ас. д-р Начо Димитров (БАН), Дарина Славова( докторант БАН), д-р Бехрин Шопова (БАН), д-р Айше Реджеб (ВСУ Варна) доц-д-р Тодорка Малчева (Шуменски университет -  ако не греша беше „Епископ Константин Преславски“ – за арменците); гл. ас. д.р Ирина Коларска (БАН – за арменците), Светлана Ангеловская (специализант БАН),  Ибрахим Карахасан Чънар – изследовател с редица публикации за турската общност в България, доц. д-р Владимир Владимиров (АМТИИ), гл.ас. д-р Благовеста Калчева (АМТИИ) досторанти – Полина Василева, Николай Гурбанов (АМТИИ и двамата).

Голям интерес представлява таз-годишното участие на пътуващата фотоизложба в УниБИТ – София по повод проведената научна конференция „Пролетта  в празничния обреден цикъл“ от 17-ти до 18 април в УниБИТ - София.  Организатори на конференцията са  Катедра "Културно-историческо наследство" при УниБИТ, Фондация Арете-Фол и подкрепата на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на Юнеско. Участниците в нея са от ИЕФЕМ - БАН (Институт за фолклор с етнографски музей), Институт по балканистика с Център тракология, БАН, УНИ БИТ, Български културен форум - Будапеща, СУ "Св. Климент Охридски", Университет "проф. Асен Златаров" - Бургас, РИМ Ямбол.

Представена във фоайето пред деканата, в централната сграда на Националния университет, изложбата е видяна от много посетители, сред които не само участници в конференцията, но и гости, преподаватели и студенти. Всички те споделят изцяло огромната полза от изложбата и в подкрепа на това някои  преподаватели вече ползват нейните послания в лекционни курсове. В тази връзка, през м. декември 2019 г. изложбата отново се очаква да гостува в УниБИТ – София по повод на друга значима конференция.

Всъщност, интересът към сенимара „Непознатите“ се дължи на точно поставените цели, задачи и не на последно място ясно изразената мисия на неговата  създателка – гл.ас. д-р Зоя Микова, която има  дългогодишен изпълнителски, преподавателски и изследователски опит в областта на фолклора и етнологията. Тя доказа, че любовта към хората и жаждата за познание може да обедини непознатите етнически общности и те да бъдат споделени с всички останали общности не само в България, но и извън нейните предели. Това е заложено и в същността на принципа на Европейския съюз  -  „единство в многообразието“ – ценност, която се гради въз основа на взаимно разбирателство, уважение и равнопоставеност. В тази връзка разширяването на познанията за етническите, етнографските, конфесионалните и културните общности в България и популяризирането на техните традиционни практики, култура и бит са важен обществен принос на семинара „Непознатите“.

Проф. д-р Емилия Константинова –
АМТИИ „проф. Асен Диамандиев“, Пловдив