Julia BialkovaАвтор: Юлия Бялкова, списание Палитра стил - PalitraStyle.com

Юлия Бялкова е родена на 09.06.1959 г. Работи като старша медицинска сестра в неврологично отделение на – МБАЛ - гр. Първомай. Има висше образование, завъшила е Медицински университет гр.Пловдив и Факултет обществено здраве,има  специалности Специалист по здравни услуги и Здравен мениджмънт, степен – Бакалавър.

Потребността от медицински сестри в целия свят нараства, но в България ситуацията е кризисна. Дори броят им да се определя като съотношение към броя на лекарите, при минимум две сестри на едни лекар в ЕС, в България съотношението е почти 1:1. Необходимостта от достатъчно медицински сестри поизтича от определението за сестринство – медицинската сестра осигурява потребностите на човека от здравни грижи, когато той неможе да ги удовлетвори сам поради болест, инвалидност, възраст и други или незнае как поради липса или ниска здравна култура и образованост, или не трябва да ги извършва сам, при състояния и заболявания , налагащи абсолютно щадящ режим.

Това определение включва грижата, полагат за човека от медицинската сестра, акушерката и другите специалисти по здравни грижи от зачеването до смъртта.
По най-груби пресмятания у нас са необходими не по-малко от 60 000 медицински сестри. Поради недостиг, в практиката у нас се изпълняват предимно медицински назначения на лекаря  - манипулации, лекарствена терапия, планиране и провеждане на изследвания, а хигиенните грижи, комуникацията с болния и другите основни сестрински грижи са сведени до минимум. Сестринството у нас се отдалечи от предмета си на дейност и от тук и от пациента. Увеличената медицинска документация на лекаря превърна медицинската сестра в негова секретарка. Липсата на грижи за пациента стана осезаема и влошава здравните показатели на нацията ни.

Възнаграждението на медицинските сестри в страната е обидно ниско за отговорността на професията и не е обвързано с количеството и качеството на дейността им. Има сериозна диспропорция в заплащането и доходите на лекарския труд и труда на медицинската сестра.
Предоставянето на качествена медицинска помощ на населението е една от основните цели в управлението на здравната система. За гарантиране на качеството са въведени редица инструменти – медицински стандарти, клинични пътеки, акредитация и др. За съжаление в малко от тях се споменава за здравни грижи, изпълнявани от медицинска сестра, няма приети национални стандарти за съотношение на медицински към обгрижвани пациенти. Тези и изброените по-горе проблеми в съсловието на недооценявания „среден“ медицински персонал водят до намаляването му и в резултат на това на работа остават пенсионерки.
Проблемите се задълбочават – не се използва пълноценно потенциалът на добре обучените и квалифицирани кадри по здравни грижи, което води до ниска ефективност на здравеопазването в страната.

С този темп на напускане на страната и професията скоро в нашата държава ще се изправим пред сериозен кадрови проблем и колапс на здравната система.
За ръководствата на някои лечебни заведения тази ситуация е удобна за реализиране на икономии от работна заплата, но това е временно. „Най-облагодетелствани“ в това отношение са общо-практикуващите лекари. Наемането на медицинска сестра от тях вече не е задължително, дори си приветства парадоксалната идея медицинските дейности да се извършват от обучени немедицински специалисти. По такъв начин в качеството на здравните услуги и профилактични грижи има пропуски.

За да се избегне срива в здравната система е необходимо да се спре или намали изтичането на кадри от страната, като адекватно се обезпечи финансово. Увеличаването на заплащането чрез работната заплата трябва да следва квалификацията, като се приложи степенуване.

Нашата общинска болница също не е подмината от съществуващите проблеми в здравната система, но засега ръководството й успява да се справя благодарение на целия персонал и да дава адекватна здравна помощ на населението ни – не само от Първомайска община, но и от съседните – Садово, Чирпан и други. Тази социална придобивка за общината е много важна, тъй като населението застарява, а заболяванията на възрастните хора се увеличаван и необходимостта от болнична помощ е доста честа. Политиката на правителството за закриване на здравни заведения с цел приватизиране трябва да бъде прекратена. Целта на здравната помощ е да бъде възможно най-бързо и най-близо до пациента, по възможност с висока квалификация.